Home / Policy

ข้อกำหนด / นโยบาย Policy

ข้อกำหนด / Policy

1.ผู้ใช้งานระบบจะต้องไม่ทำการใดๆ ที่เป็นความผิดทางกฎหมาย เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และไม่ทำการใดๆ อันเป็นความผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ก่อนทำการสั่งซื้อ / จอง ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อทุกครั้ง

3. เมื่อทำการสั่งซื้อ / จอง และมีการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่คืนเงิน ในทุกกรณี ยกเว้นแต่ตรวจเช็คแล้วเป็นความผิดพลาดของระบบ หรือ ทาง Tourcabana เอง

4. หากเกิดปัญหา หรือการจอง หรือการเข้ารับบริการ ให้ท่านติดต่อโดยด่วนโดยแจ้งกลับมาที่เบอร์

- 095-2599021 หรือ

- LINE ID : @tourcabana

พร้อมแจ้งเหตุผล เหตุการณ์ และรายละเอียดต่างๆ

5. กรณีต้องการเปลี่ยนวัน / เวลา การจอง สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม เริ่มต้น 100 บาท

6. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น พายุเข้า เพลิงไหม้ หรือการก่อการร้ายและความมั่นคงอื่นๆ สามารถเปลี่ยนวัน / เวลา การจอง โดยละเว้นค่าธรรมเนียม


ข้อมูลที่ร้านค้าจัดเก็บ & วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ & นโยบายการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


1. ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลทั้งรูปแบบการบันทึกทั้งแบบเอกสารและไม่ใช่เอกสาร ซึ่งมีการแสดงข้อมูลระบุตัวบุคคล ซึ่งทำให้ผู้ที่ถือข้อมูลนั้นสามารถยืนยันตัวบุคคลได้โดยตรง หรือตามองค์ประกอบ หรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลด้านอื่นๆ จะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้อย่างแน่นอน ในทุกกรณี

2. ระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้ระบบและบริการจากเรา เราต้องทำการเก็บข้อมูลบุคคลจากท่าน ดังนี้

- ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด

- ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ Email และเบอร์โทรศัพท์

- ข้อมูลบัญชี เช่น รายละเอียดการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน

- ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการชำระเงินถึงท่านและจากท่าน และรายละเอียดอื่นของสินค้าและบริการที่ท่านได้ซื้อหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์ม

- ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IPADDRESS ข้อมูลการเข้าใช้ ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ Application ภาษา การตั้งเขตเวลาและสถานที่ ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMEI) หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

- ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น Username และ Password ของท่าน คำสั่งซื้อและประวัติการสั่งซื้อของท่าน ความสนใจ ผลตอบรับต่างๆ แต่ละกิจกรรม โปรโมชั่น

- ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลว่าท่านใช้งาน Platform สินค้าและการบริการ พฤติกรรมการใช้งาน

- ข้อมูลสถานที่ เช่น เมื่อมีการกด Share สถานที่เพื่อความแม่นยำของการส่งสินค้า

- ข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลบริการและสินค้าที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ

3. ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และทำให้เป็นปัจจุบัน เรามีสิทธิร้องขอเอกสารยืนยันตัวตนจากท่านได้ทุกเมื่อ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบผู้ใช้และลูกค้าของเรา

4. ท่านสามารถเข้าถึงระบบและแก้ไขข้อมูลส่วนที่ท่านไว้ให้ได้ทุกเมื่อ ยกเว้นช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบ

5. ข้อมูลที่ท่านได้นำมาเปิดเผยกับเราท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอม หนังสืออนุญาต และการอนุญาตตามที่จำเป็นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวให้นำมาเปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา และให้เราเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

6. หากท่านสมัครเป็นผู้ใช้ของเราจาก Social ใดๆก็ตาม ท่านยืนยันให้เข้าถึงข้อมูลตามนโยบายของเราข้างต้น

7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บอาจถูกใช้หรือเผยแพร่หรือโอนให้แก่บุคคลภายใน และ ภายนอก สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังต่อไปนี้

- เพื่อปรับปรุงระบบ และประสิทธิภาพการใช้งาน

- เพื่อตอบคำถาม ข้อตกลง ข้อโต้แย้ง ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่าน Agency

- เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อที่ส่งเข้ามาผ่านทางระบบ

- เพื่อแจ้งสถานะสินค้าจากเราและผู้ให้บริการจากภายนอก

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับจับกรณีมีการเจาะระบบ หรือจงใจทุจริตหรือทำลายระบบ

- เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้

- เพื่อทำการวิจัย และ สถิติของผู้ใช้


ระยะเวลาการเก็บข้อมูล & การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

- เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องมีการใช้งานหรือเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

- เราจะยุติการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและนำข้อมูลของท่านออก โดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด


กรณีเจ้าของข้อมูลต้องการเรียกร้องข้อมูล คำถาม ข้อกังวล คำแนะนำหรือข้อเรียกร้องอื่นๆ

- บริษัท ทัวร์คาบาน่า จำกัด เลขที่ 34/2 หมู่ 5 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใบอนุญาตนิติบุคคลเลขที่ 0845563002643 เบอร์โทรศัพท์ 0919353878 หรืออีเมลล์ tourcabana@gmail.com


การใช้โปรแกรมจากบุคคลที่ 3

- ทางเราใช้ Google Analytics และ Facebook Pixel ในการวิเคราะห์ข้อมูล


การจองทริป / โปรแกรมนำเที่ยว / สินค้า

1. สั่งซื้อช่องทาง Line : @tourcabana

2. สั่งซื้อช่องทาง เว็บไซต์ www.tourcabana.com ดังนี้

คลิก "จอง" เมื่อคุณต้องการสั่งสินค้า

คลิก "ดำเนินการต่อ" เมื่อคุณเลือกทริปครบแล้ว

จากนั้นเข้าสู่หน้า

" ตรวจสอบรายการสินค้าของคุณ (**สำคัญมาก**) "

"ช่องทางการชำระเงิน" เลือกและตรวจสอบให้ถูกต้องตามความต้องการก่อนชำระการเงินจอง

เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "ดำเนินการจองและชำระเงิน"


เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆข้อกำหนด / นโยบาย / Policy